house, home, property-2417271.jpg

Няма значение дали сте продавач или купувач – въпросът за най-евтиния вариант за прехвърляне на имот засяга и интересува и двете страни. Обикновено питанката се повдига, когато се извършва прехвърляне на собствеността между роднини, не само защото доверието между страните позволява по-голямо вариране.

Затова и много хора решават да „облекат“ прехвърлянето на имота във фиктивна сделка, която не е действително реализираната между страните, именно заради предпочитането на най-изгодната опция, която законът предоставя. Това решение може да крие някои „подводни камъни“, за които ще загатнем по-долу. Те са свързани именно с фаворизирането на конкретен начин на прехвърляне.

Как може да се прехвърли един недвижим имот

Прехвърлянето на собствеността върху недвижим имот може да се извърши по различни начини, най-разпространеният от които е чрез сключването на договор. Основните опции, които договарящите страни предпочитат са договор за покупко-продажба, договор за прехвърляне на имот с уговорка за издръжка и гледане на продавача, продажба на недвижим имот със запазване на правото на ползване, дарение и завещание.

Следва да уточним, че въпросът за най-евтиния вариант за прехвърляне на имот стои на дневен ред, най-вече когато прехвърлянето трябва да се извърши между роднини, както вече беше споменато в началото. Това е така, защото близките от чисто житейска перспектива имат по-голяма свобода при договарянето, благодарение на доверието в личните им отношения.

Какво означава най-евтин вариант за прехвърляне на недвижим имот

Прехвърлянето на недвижим имот е правно действие, което е обвързано с реализирането на разноски под формата на нотариални такси, данъци, такси за вписване и други подобни. Техният конкретен размер зависи от цената на имота и обикновено се изчислява като процент от нея.

Отношение по въпроса има нотариалната такса за съставянето на нотариалния акт или за нотариалната заверка на прехвърлителния документ. Данъкът, който може да варира в различен размер, в зависимост от избраната сделка е местният данък за придобиване на имота, който в повечето хипотези се дължи от страната, която получава собствеността. Последната такса е тази, която се дължи при вписване на сделката в имотния регистър, което е задължително действие.

Основният въпрос при прехвърляне на имот между роднини

Дарение или продажба – това са двете опции, до които обикновено се свежда избора на контрагентите.

При продажбата собственикът се задължава да прехвърли собствеността върху имота на купувача, а последният от своя страна се задължава да плати договорената цена.

При дарението собствеността се прехвърля на дарения (лицето, в полза на което е дарението) безвъзмездно и веднага. В закона се говори за „отстъпване“ на дареното нещо, защото на практика дареният нищо не дължи.

То обаче може да бъде сключено с някаква тежест, която реално да се превърне в задължение за дарения. Друг „подводен камък“ тук може да бъде възможността за отмяна на дарението при отказ на дарения да даде на дарителя потребната му към момента издръжка.

Дарението е най-евтиният вариант за прехвърляне на имот

Въпреки възможните горепосочени усложнения, дарението си остава най-евтиния вариант за прехвърляне на недвижим имот между роднини. Причината е проста – разноските, които бяха очертани по-горе са в значително по-ниски размери.

Местен данък за придобиването на имота, когато дарението е извършено между роднини по права линия (например майка и син) или между двамата съпрузи, не се дължи. Когато пък е сключено между определени роднини по съребрена линия може да е в диапазон от около 0,4 до 0,8 %. Извън тях обаче данъкът при дарение може да достигне до 3,3-6,6 %, което е повече и от този при продажба.

При продажба данъкът е обикновено над 2% от цената на имота, която разлика (от над 1-2%) може да бъде доста голяма, когато се имат предвид цените на имотите в днешни дни.

Разгледайте и другите полезни съвети в публикациите на Oikia.com, които могат да ви помогнат да направите най-добрата сделка при покупка или наем на недвижим имот.