Условия за ползванеI. Общи условия за ползване на уебсайта oikia.com


I.1. Приложно поле, потребители и обем на услугите

(1) Предмет на тези условия за ползване е ползването на предоставеният от Publidok S.r.l., със седалище в Милано (MI) Foro Buonaparte, 59 20121 и оперативен щаб в Busca (CN) Via Po, 2 12022 - ДДС номер 09705620962 (наричан по-долу: "Собственик"), уебсайт: oikia.com (десктоп и мобилна версия) и приложенията на OIKIA (наричани по-долу: "oikia.com"), който уебсайт и приложения са собственост на компанията Собственик.

(2) Тази страница съдържа ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на уебсайта oikia.com. Чрез извикване или ползване на oikia.com (наречени по-нататък „ползване“) всички потребители и посетители (наречени по-нататък „потребител“) признават валидността на общите условия за ползване. Достъпът до oikia.com и информацията, свързана с всички услуги, предполага спазване и приемане на всички тези Общи условия за ползване (наричани по-долу: „Условия“), поради което е препоръчително да се запознаете тях, ако искате да получите достъп и да използвате информацията за целите на услугите, предлагани от oikia.com. Собственика си запазва правото да променя условията за ползване по всяко време по свое усмотрение.

(3) Използването на която и да е услуга, предлагана от oikia.com (наричано по-долу: „Услуга“ или „Услуги“) дава на потребителя статус на Потребител (наричано по-долу: „Потребител“ или „Потребители“), за което не се изисква регистрация, с изключение на някои Услуги, за които би могло да се изисква такава. В случай, че Потребителя желае тип Услуга, за която се изисква надлежно регистрация, същата ще се извърши във формата, изрично посочена за съответната Услуга.

(4) Част от Услугите, предлагани чрез oikia.com са безплатни, като използването на някои от тях обаче зависи от икономическата ефективност чрез закупуване на платени опции. Платени опции (наричани по-долу: „Платени опции“) означава закупуването от Потребителя на допълнителни функции, специално описани в процеса на публикуване на съобщения в рамките на oikia.com.

(5) Всеки въпрос, свързан с таксуването, включително хипотезата за промени или корекции на заглавия и суми, както и за издаване на кредитни известия, трябва да се обработва от Потребителя, като се свърже директно с администрацията на oikia.com на следната електронна поща: [email protected].

(6) Тип Потребители, съгласно начина на използването на oikia.com: ПОСЕТИТЕЛИ и ПОТРЕБИТЕЛИ, както следва:
6.1. ПОСЕТИТЕЛИТЕ се определят като такива във връзка с използване на oikia.com с цел търсене на информация. Те имат достъп до някои услуги (напр. търсене на имоти) анонимно, докато за други услуги (напр. запазване на реклами, търсения за автоматично получаване на информация за нови обяви) е необходимо да се регистрират преди използване.
6.2. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са физически лица, агенции за недвижими имоти, строителни компании и компании, опериращи в сектора на недвижимите имоти, които използват oikia.com за предоставяне на услуги на Посетителите. Потребителите имат достъп до предназначените за тях услуги само след регистрация в сайта oikia.com.

(7) Тип Потребители, съгласно възрастта им: пълнолетни и непълнолетни: Използването на Услугите е ограничено изключително до пълнолетни лица. В случай, че непълнолетни лица искат и/или използват Услугата, за същото съответните непълнолетни лица трябва предварително да са получили разрешението на своите родители, настойници или законни представители, които ще носят отговорност за всички действия, извършени чрез oikia.com от непълнолетни лица, които са им поверени.

(8) Алтернатива за регистрирани, както и за не регистрирани Потребители/Ползватели на oikia.com: Чрез кликване на полето „Съгласен“ или „Изпращане“ Потребителят/Ползвателят изразява съгласие, че условията за ползване на уебсайта са задължителни за Потребителя/Ползвателя. Собственикът си запазва правото да променя настоящото изискване за ползване по свое усмотрение. Потребителят/Ползвателят трябва още веднъж да даде съгласие с променените изисквания за ползване, както е описано по-горе, чрез кликване на полето „Съгласен“ или „Изпращане“, за да може да продължи да ползва услугите на oikia.com.

(9) На уебсайта oikia.com Собственика предлага информация, отнасяща се до пазара за недвижими имоти, партньори в бранша и информация за клиенти, свързана с недвижимите имоти, включително строителство, продажби, наеми, замяна, проучване на пазара за имоти, както и всичко свързано с този тип услуги. Отделни Услуги (напр. любими реклами) са достъпни само за регистрирани Потребители.

(10) Собственикът има право да спира напълно или частично уебсайта и да променя съдържанието, респ. обслужването по свое усмотрение. Собственикът не дава гаранция за непрекъсната достъпност на уебсайта oikia.com. Претенции по отношение ползването или поддържането на уебсайта oikia.com не могат да бъдат предявявани спрямо Собственика.


I.2. Защитени права / Интелектуална собственост

(1) Цялото съдържание на уебсайта (на страниците, които включва, информацията или елементите, съдържащи се в текстовете, документите, снимките, чертежите, графиките, базите данни, софтуера, лога, търговските марки, търговските имена или други знаци, илюстрации, текстове, формулировки, марки, снимки, видеоклипове, документи и т.н.) са интелектуална и/или индустриална собственост на Собственика на oikia.com или неговите договорни партньори. Ползването на уебсайта oikia.com не дава на Потребителя никакви лицензни или други права за ползване по отношение на намиращите се на уебсайта права (напр. защитени търговски права, авторско право и сродни защитени права и т.н.). Марки, дизайн, снимки, текстове, части от текстове и други съдържания на уебсайта oikia.com не могат нито да се променят, копират, размножават, използват, допълват, нито да се употребяват по друг начин без предварително писмено съгласие на „oikia.com. Изключение от това представляват размножаването, обработката или използването на изрично предложени за употреба материали/данни.

(2) Забранено е извършването, пряко или непряко, на каквато и да е форма на комерсиална експлоатация на Услугите чрез достъп, използване, прехвърляне на информация, съдържаща се на oikia.com. Нарушаването на тази забрана ще се преследва съгласно закона. Потребителят потвърждава и приема, че използването на съдържанието и/или услугите, предлагани от oikia.com, е на негов риск и на негова отговорност. Освен ако не е изрично упълномощен от Собственика или от трети страни, притежаващи съответните права, или освен ако не е законно упълномощен, Потребителят не може да възпроизвежда, трансформира, модифицира, декодира, разпространява, отдава под наем, предоставя на никого или разрешава достъп чрез каквато и да е форма на комуникация с обществеността на някой от елементите, споменати в предходната точка.

(3) Потребителят се задължава да използва oikia.com и цялото съдържание и услуги в съответствие със закона, морала, обществения ред и в съответствие с разпоредбите на настоящите Условия. По същия начин се задължава да използва по подходящ начин услугите и/или съдържанието на oikia.com и да не ги използва за незаконни дейности, противоречащи на добросъвестността или престъпни, нарушаващи правата на трети страни и/или разпоредби, които нарушават интелектуалната собственост, или всяка друга норма на правната система.

(4) Потребителят се задължава да не предава, въвежда, разпространява и предоставя на трети лица материали и информация (данни, съобщения, изображения, аудио файлове и изображения, снимки, софтуер и др.), които противоречат на закона, морала, обществения ред и условията. Използването на oikia.com за цели, различни от предвидените от Собственика, е забранено.

(5) Собственикът си запазва правото да не предоставя достъп до услугите и съдържанието на oikia.com по собствено усмотрение на своята търговска политика. По същия начин си запазва правото да оттегли достъпа до своите страници без предизвестие на всеки Потребител, който нарушава разпоредбите на тази правна информация.


I.3. Отговорност и Гаранции

(1) Собственикът носи отговорност за евентуални щети, които могат да бъдат причинени на Потребителя от ползването на уебсайта oikia.com, само при умисъл или груба небрежност.

(2) Собственикът не носи никаква отговорност за претърпени от Потребителя щети или загуби били те преки или непреки, непосредствени или косвени, независимо от това, дали възникват от договора, правото на обезщетение или по друга причина, ако същите спадат към една от следните категории:
2.1. Пропуснати ползи и косвени щети;
2.2. Случайни загуби и пропуснати ползи;
2.3. Пропуснати възможности за бизнес;
2.4. Накърняване на реномето и загуба на данни;

(3) Собственикът е положил всички възможни усилия, за да гарантира, че предоставената на уебсайта oikia.com информация към момента на публикуването ѝ е достоверна и пълна. Собственикът не дава обещания и не поема отговорност или гаранции за предоставената на уебсайта информация, като напр. файлове за изтегляне, предлагани от трети страни услуги, външни линкове или други съдържания, използвани пряко, или непряко от уебсайта oikia.com или такива, които могат да се извикат от този уебсайт. Освен това Собственика си запазва правото да прави промени или допълнения на предоставената информация без предварително предизвестие.

(4) Собственикът не носи отговорност за щети, възникнали поради неправилна употреба или поради злоупотреба на потребителския акаунт от страна на самия Потребител, поради злоупотреба или загуба на идентификационните характеристики или на запаметените от Потребителя данни.

(5) Собственикът не гарантира непрекъснатостта на достъпа или правилното показване, изтегляне или използване на елементите и информацията, съдържащи се в страниците на oikia.com, които могат да бъдат предотвратени, възпрепятствани или прекъснати от фактори или обстоятелства извън неговия контрол. Собственикът не носи отговорност за информацията и другото съдържание, интегрирано в области или сайтове на трети страни, достъпни от oikia.com. Собственикът не поема отговорност за информацията, съдържанието, продуктите и услугите, предлагани или предоставяни чрез oikia.com от трети физически и/или юридически лица.

(6) Нито Собственикът, нито доставчиците на информация трети страни поемат каквато и да е отговорност за щети, загуби, искове или разходи, произтичащи от:
6.1. Смущения, прекъсвания, грешки, пропуски, телефонни повреди, закъснения, блокове или прекъсвания на работата на електронната система причинени от недостатъци, грешки и претоварване на телекомуникационни линии и мрежи, или по друга причина извън контрола на Собственика;
6.2. Използването на всякакви незаконни и/или злонамерени програми и с всякакъв вид медии, като например вируси или нещо друго;
6.3. Неправилно или некоректно използване на сайтовете на Собственика;
6.4. Безопасността на навигацията или грешки, причинени от неизправност на браузъра или от остарели версии на самите браузъри, или от остарял хардуер.


I.4. Сключване на Договори с трети страни, чрез уебсайта oikia.com

(1) Потребителят потвърждава и приема, че всички договорни или извъндоговорни отношения, формализирани с рекламодатели, агенции за недвижими имоти, строителни компании, физически и/или юридически лица, други субекти, които публикуват реклами за недвижими имоти (наричани по-долу: „Рекламодатели“) или трети страни, с които се свързва чрез oikia.com, както и участие в конкурси, промоции, продажба на стоки или услуги ще се извършва само и изключително между Потребителя и Рекламодателя и/или трето лице.

(2) Във връзка с горното, Потребителят приема и се съгласява изрично, че Собственикът не носи отговорност за каквито и да било щети от каквото и да е естество във връзка с преговори, разговори и/или договорни задължения с Рекламодатели или трети физически и/или юридически лица, с които се свързва чрез oikia.com.


I.5. Публикуване на обяви и съобщения. Консултации

(1) Публикуването на обяви се урежда от настоящите Общи условия.

(2) Вмъкването/Публикуването на реклами е напълно безплатно (без да се засяга възможността за закупуване на услуги, които предлагат допълнителна видимост на самата реклама).

(3) Собственикът си запазва правото да изтрива реклами за постоянно или дори временно, по свое усмотрение, без да е длъжен да уведомява Потребителя.

(4) Потребителят декларира, преди да използва платената услуга, че е наясно, че не може да започне процедури за искане на възстановяване на разхода, след като той е направен, с изключение на случаите, в които кредитите са закупени и не всички са използвани, тогава е възможно да поискате възстановяване, като пишете на [email protected].

(5) Търсенето на информация в oikia.com и показването на реклами се извършва чрез автоматични процедури, Администраторът на данни отхвърля всякаква отговорност за качеството на предлаганите услуги, резултатите от тях, както и съдържанието, точността, достоверността и спазването на правилата, съдържащи се в настоящите Условия.

(6) Потребителят може във всеки случай да докладва за всякакви незаконни, измамни, подозрителни реклами или реклами, които не отговарят на правилата, посочени в тези Условия, като изпрати съобщение до oikia.com по електронната поща, използвайки специалната страница.

(7) Обявите в oikia.com се публикуват от агенции за недвижими имоти, строителни фирми, частни потребители и др. Публикуването им не предполага проверка и/или одобрение от Собственика, нито предполага каквато и да е форма на гаранция от страна на последния по отношение на съдържанието на същото. Следователно Администраторът на данни не носи отговорност за истинността, коректността, пълнотата, както и законодателството относно поверителността и/или всеки друг аспект на гореспоменатите реклами.


I.6. Разполагаемост

(1) Собственикът полага усилия да осигурява постоянната работа и достъпа до уебсайта – съответно според наличните технически, икономически, фирмени и организационни възможности.

(2) Собственикът не поема отговорност или гаранция, че уебсайтът oikia.com ще бъде непрекъснато или изобщо на разположение, че не съдържа грешки или че ще се отстраняват грешки, още по-малко и за това, че уебсайтът oikia.com или помощните средства не съдържат вируси или други опасни компоненти. Собственикът изключва изрично всякаква отговорност за щети от какъвто и да е вид, произтичащи от предоставянето на уебсайта oikia.com или помощните средства, доколкото това е разрешено от закона.

(3) За периоди, в които поради технически или други проблеми няма достъп, Собственикът не поема отговорност.

(4) Собственикът си запазва правото да забрани достъпа до oikia.com, постоянно или дори временно, по свое единствено и изключително усмотрение. Получателите на разпоредбата за изключване ще бъдат информирани за това решение и впоследствие няма да получат достъп до сайта под друго име или чрез други потребители.

(5)Потребителят ще носи отговорност за щети от всякакъв вид, които Собственикът или неговите дъщерни дружества могат да понесат, пряко или косвено, в резултат на всяко нарушение на задълженията, произтичащи от Условията за ползване, свързани с използването на oikia.com.

(6) Потребителят е длъжен да предпазва Собственика от всякакви санкции, жалби или призовки от трети страни, включително публични органи, срещу Собственика, негови служители или сътрудници, като в случай на такива, констатирани в следствие на нарушаване на правата на трети страни от Потребителя, използвайки oikia.com или услуги свързани с него по начин, противоречащ на разпоредбите на настоящите Условия, то всяка отговорност е на Потребителя и единствено и само той отговаря за действията и/или бездействията си пред законодателните и правораздавателните органи, като Собственика е освободен от отговорност.


I.7. Външни линкове

(1) Уебсайтът oikia.com съдържа външни линкове, водещи до уебсайтове на трети страни. Собственикът няма влияние върху разполагаемост, качество и съдържание на външните уебсайтове, към които са дадени линкове, и не поема отговорност за съдържанието на външни уебсайтове, които нарушават действащото право или под някаква друга форма причиняват щета на потребителите.


I.8. Защитени страници

(1) Уебсайтът включва някои Cloudflare ssl Сертификати. Сертификатите от Cloudflare включват не само ефективно криптиране на данните на потребителите по време на предаването им към уеб сървъра, но и идентификацията на доставчика oikia.com, а така също и удостоверяват автентичността на сайта, за да го предпазват от фишинг.

(2) Потребителят декларира, че се е запознал с общите разпоредби на сертифитака и потребителското споразумение на с крайния клиент, и че е прочел и е съгласен с тях. Собственикът не носи никаква отговорност към Потребителя във връзка с използването на сертификат.


I.9. Пароли и потребителски акаунти

(1) Отделни услуги (напр. любими реклами) са достъпни само за регистрирани потребители. След регистрация и проверка от oikia.com, Потребителят получава парола, позволяваща достъп до потребителския акаунт.

(2) Потребителят отговаря за опазването на поверителността на паролата и евентуално на други налични данни, както и за всички дейности, свързани с потребителския акаунт. За всички непозволени ползвания на потребителския акаунт или други нарушения на сигурността трябва да се съобщи незабавно на Собственика. Регистрацията на потребителския акаунт, респ. записването за получаване на абонамент е обвързано с партньорския номер на Потребителя. Потребителят не е оправомощен да разкрива или предоставя партньорския номер или паролата на разположение на други лица. Всяко разкриване на партньорския номер и/или на паролата от Потребителя може да доведе до закриване на потребителския акаунт респ. преустановяване на абонамента.

(3) Данни, съдържания и информация, известни на Потребителя въз основа на неговия потребителски акаунт, не трябва да се предават на неупълномощени трети страни.

(4) Собственикът си запазва правото, без посочване на причина, да разреши или отхвърли регистрацията или записването за абонамента услуга. Освен това Собственикът има право, без посочване на причина, да блокира всеки потребителски акаунт или получаването на отделни абонаментни услуги.


I.10. Зареждане на деструктивни материали

(1)Собственикът забранява зареждането на компютърни програми, файлове и други материали, които съдържат деструктивни и разрушителни елементи като вируси, повредени файлове, "скрити" файлове (като напр. изображения, внедрени в аудио файлове), червеи, троянски коне или ботове за скролиране, показване на множество екрани и за други дейности, които могат да разрушат напълно целостта или функционирането на уебсайта или на онлайн комуникацията.


I.11. Електронни атаки

(1) Електронни атаки от всякакъв вид на уебсайта oikia.com, на всички свързани с него данни или на данни на отделни Потребители са забранени.

(2) Всяка електронна атака води до моментално изключване на Потребителя, в чиято сфера попада атаката, и се преследва от гражданското и наказателното право.II. Други разпоредби


II. 1. Продължителност и срок

(1) Безплатните услуги и/или съдържанието на oikia.com могат да се предоставят за неопределено време, докато акаунтът на потребителя остава активен; освен това, където е посочено, услугите, включително платените опции, имат продължителност, ограничена до периода от време, посочен на страницата на процеса на обявяване в рамките на oikia.com.

(2) Собственикът има право едностранно да прекрати, спре или прекъсне по всяко време и без предизвестие предоставянето на Услугата и oikia.com.


II.2. Промени

(1) Собственикът си запазва правото да прави всякакви промени, които сметне за подходящи, като може да променя, изтрива и добавя ново съдържание и/или услуги, както и начина, по който те са представени и разположени.


II.3. Поверителност

(1) Личните данни на потребителите се обработват в съответствие с действащите разпоредби. За повече информация, моля, прочетете Политиката за защита на личните данни.


II.4. Промени

(1) Някои страници на oikia.com имат неинвазивни или безвредни бисквитки, като не съдържат лични данни: единствената функция на бисквитките е да персонализират навигацията. Потребителят може да активира настройките на своя браузър, за да откаже инсталирането на бисквитки. За повече информация, моля, вижте страницата Политика на бисквитките.


II.5. Юрисдикция

(1) Настоящите условия за ползване на уебсайта се основава на българското и европейско право. За компетентен по уреждането на спорове се определя София съд. Валидно е изключително българското право, като се прилага и ратифицираното европейско и международно частно право.


II.6. Изменения и допълнения, салваторна клауза

(1) Изменения и допълнения по настоящите Общи условия могат да се извършват само в писмена форма.

(2) Ако едно или няколко условия от настоящите Общи условия станат недействителни по каквато и да е причина, това не засяга валидността на останалото съдържание на Общите условия на уебсайт oikia.com.