Филтри
Виж като:
1 резултат за

търговски помещения за продажба в София Слатина

1/4
от € 574.4881516 m2
административна сграда, находяща се в гр. софия, со, р-н „слатина“, бул. „шипченски проход“ № 69а, с площ от 690,00 кв.м., състояща се от: а/ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.703.1590.4.1, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № рд-18-138/24.07.2017 г. на изпълнителния директор на агкк, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащи самостоятелния обект е от 17.12.2019 г., с адрес на самостоятелния обект, съгласно кадастрална схема № 15-686083/30.07.2020 г. на сгкк- гр. софия, р-н „слатина“, бул. „шипченски проход“ № 69а, етаж 1, който самостоятелен обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 68134.703.1590.4, с предназначение на сградата: административна, делова сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.703.1590, с предназначение на самостоятелни обект: за офис, брой нива на обекта- 2, стар идентификатор 68134.703.1372.4.1, който обект е с площ 690,00 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата съгласно кадастрална схема на ниво 1: на същия етаж- няма, под обекта- 68134.703.1590.4.2, над обекта- няма и при съседни самостоятелни обекти в сградата, съгласно приложената кадастрална схема на ниво 2: на същия етаж- няма, под обекта- няма, над обекта- няма, и при граници по документ за собственост: от три страни- двор и су „климент охридски“- факултет по начална и предучилищна педагогика, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху поземлен имот, в който е построена сградата; б/ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.703.1590.4.2, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № рд-18-138/24.07.2017 г. на изпълнителния директор на агкк, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо самостоятелния обект е от 17.12.2019 г., със адрес на самостоятелния обект съгласно приложена кадастрална схема № 15-686095/30.07.2020 г. на сгкк- гр. софия, р-н „слатина“, бул. „шипченски проход“ № 69а, етаж 1, който самостоятелен обект се намира на етаж – 1 (минус едно), сграда с идентификатор 68134.7023.1590.4, с предназначение на сградата: административна, делова сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.703.1590, с предназначение на самостоятелния обект: за учебна дейност, брой нива на обекта 1, стар идентификатор 68134.703.1372.4.2, който обект е с площ 806,00 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата съгласно приложена кадастрална схема: на същия етаж- няма, под обекта- няма, над обекта- 68134.703.1590.4.1 и при граници по документ за собственост, от три страни- двор и су „климент охридски“- факултет по начална и предучилищна педагогика, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху поземлен имот, в който е построена сградата, ведно с технологично свързаният гараж с идентификатор 68134.703.1590.20, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № рд-18-138/24.07.2017 г. на изпълнителния директор на агкк, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 17.12.2019 г., с адрес на сградата, съгласно приложена кадастрална скица № 15-686214/30.07.2020 г. на сгкк: гр. софия, со, р-н „слатина“, бул. „шипченски проход“ № 69а, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.703.1590, със застроена площ 20,00 кв.м., брой етажи 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: „хангар, депо, гараж“, стар идентификатор 68134.703.1372.20, номер по предходен план: няма;
Камара на частните съдебни изпълнители
КОНТАКТ

Получавайте нови обяви с характеристиките на вашето търсене!