Филтри
Виж като:
1 резултат за

търговски помещения за продажба в София Сердика

от € 116.043615 m2
реална част от урегулиран поземлен имот с идентификатор 68134.505.136 с площ от 615,56 /шестстотин и петнадесет цяло и петдесет и шест стотни/ кв.м., с адрес на поземления имот: гр. софия, район сердика, ул. проф. иван георгов, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за производството на строителни материали, конструкции и изделия; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 628, квартал: 7, парцел: х; съседи: 68134.505.143; 68134.505.148; 68134.505.169; 68134.505.15, с ширина 21,73 /двадесети едно цяло и седемдесет и три стотни/ линейни метра и дължина 28,33 /двадесет и осем цяло и тридесет и три стотни/ линейни метра при съседи на реалната част: от три страни - завод за мебели и дървопреработващ завод и от изток завод планоснимачен № 576 /петстотин седемдесет и шест/, находяща се в западната част на урегулиран поземлен имот целия с площ от 1108 /хиляда сто и осем/ кв.м., а съгласно кадастрална схема с площ от 1052 кв.м, находящ се в гр.софия, ул.”цветан антов” № 3/три/, съставляващ имот пл.№ 576 /петстотин седемдесет и шест/, от кв. № 3 /трети/, местността нпз “военна рампа-изток” по плана на гр.софия, при съседи по целия имот съгласно скица: от всички страни - завод за мебели и дървопреработващ завод, заедно със западната част от метален склад с площ от частта от склада - 228,89 / двеста двадесет и осем цяло и осемдесет и девет стотни/ кв.м. находяща се в реалната част от урегулирания поземлен имот, подробно описан по-горе, с ширина 11,00 /единадесет/ линейни метра и дължина 20,81 /двадесет цяло и осемдесет и една стотни/ линейни метра, който склад е целия с площ от 412,00 /четиристотин и дванадесет/ кв.м. и представлява № 20 /двадесети/ по акта за държавна собственост № 0028 /нула нула две осем/ от м. декември 1996 /хиляда деветстотин деветдесет и шеста / година.
Камара на частните съдебни изпълнители
КОНТАКТ

Получавайте нови обяви с характеристиките на вашето търсене!